Isojoen Saha Oy:n ympäristöperiaate

Isojoen Saha Oy tuottaa kuivattua sahatavaraa vienti- ja kotimaan markkinoille. Ympäristöasiat ovat Isojoen Saha Oy:ssä tärkeä ja erottamaton osa yhtiön liiketoimintaa ja käytännön työtä. Yhtiö suhtautuu ympäristönsuojeluun myönteisesti, vastuullisesti ja ennakoivasti.

Isojoen Saha Oy noudattaa toimintaansa liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä sekä edellyttää, että sen henkilöstö on tietoinen viranomaisvelvoitteista ja noudattaa niitä. Isojoen Saha Oy ylläpitää ja kehittää ympäristönsuojelunsa tasoa sekä ehkäisee ympäristön pilaantumista jatkuvan periaatteen mukaisesti. Isojoen Saha Oy kehittää puunhankintaansa siten, että metsäluonnon monimuotoisuutta säästäviä hakkuumenetelmiä suositaan, maisemalliset tekijät huomioidaan hakkuiden suunnittelussa ja haitalliset vaikutukset jäävään puustoon ja vesistöihin minimoidaan.

Isojoen Sahan puunhankinnalle on myönnetty puun alkuperäketjun hallintasertifikaatti, Chain-of-Custody, todistuksena siitä, että käyttämämme puu korjataan vain kestävän kehityksen kriteerien mukaisista talousmetsistä. Alkuperäketjun seurannan avulla pystytään todentamaan puun matka metsästä kaupan hyllylle valmiiksi tuotteeksi. Tällaisesta sahatavarasta valmistetulle tuotteelle voidaan antaa siitä kertova PEFC-merkki.

Isojoen Saha Oy pyrkii raaka-aineiden ja energian entistä tehokkaampaan käyttöön sekä alentamaan tuotantomäärää kohden laskettua ympäristökuormitusta. Sekä raakapuun että sahatavaran kuljetusten energiankulutus ja ympäristökuormitus pidetään mahdollisimman
alhaisena ja niitä pyritään edelleen vähentämään.

Isojoen Saha Oy pitää säännöllisesti yhteyttä eri sidosryhmiin tiedottaen avoimesti toimintansa ympäristövaikutuksista. Tuotteita ja tuotantoa koskeviin ympäristötiedusteluihin vastataan viipymättä.

Henkilökunta ymmärtää sekä vastuunsa, oikeutensa että velvollisuutensa yrityksemme ympäristönsuojelusta.

Huolehdimme ympäristöstä ja kestävästä metsätaloudesta

Lue lisää toimintamme vastuullisuudesta