Isojoen Saha Oy:s miljöprinciper

Isojoen Saha Oy producerar torkat virke för export och för hemmamarknaden. Miljöfrågor är en viktig och integrerad del av affärsverksamheten och vårt praktiska arbete. Företaget har en positiv, ansvarsfull och proaktiv inställning till miljöskydd.

Isojoen Saha Oy följer de lagar och förordningar som berör företagets verksamhet och förutsätter att personalen är medveten om och följer myndigheternas krav. Isojoen Saha Oy upprätthåller och förbättrar ständigt nivån på sitt miljöskydd och förhindrar miljöbelastning i enlighet med principen om ständig förbättring. Isojoen Saha Oy utvecklar sin virkesanskaffning på ett sådant sätt att man gynnar avverkningsmetoder som bevarar skogens biologiska mångfald, att landskapsfaktorer beaktas vid planeringen av avverkningen och att negativa effekter på kvarvarande träd och vattendrag minimeras.

Isojoen Sahas timmeranskaffning har tilldelats ett Chain-of-Custody-certifikat som intygar att det timmer vi använder endast avverkas från kommersiella skogar som uppfyller kriterierna för hållbar utveckling. Genom övervakning av anskaffningskedjan är det möjligt för oss att verifiera träets ursprung från skogen ända till butikshyllan och den färdiga produkten. En produkt som tillverkas av sådant sågat virke kan tilldelas PEFC-märket.

Isojoen Saha Oy strävar efter en effektivare användning av råvaror och energi samt efter att minska miljöpåverkan per producerad mängd. Energiförbrukningen och miljöpåverkan från transporten av råvirket och det sågade virket minimeras och målet är att ytterligare minska miljöpåverkan.

Isojoen Saha Oy har regelbunden kontakt med olika intressenter och informerar öppet om verksamhetens miljöpåverkan. Miljöfrågor som rör produkter och produktion besvaras omgående.

Personalen förstår sitt ansvar, sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till miljöskyddet i vårt företag.

Vi bryr oss om miljön och understöder hållbart skogsbruk

Läs mera om hållbarhet