Hållbarhet

Vi bryr oss om miljön och understöder hållbart skogsbruk

Isojoen Saha hämtar sitt virke från hållbart brukade skogar. Råmaterialet utnyttjas till fullo vid sågverket.

Isojoen Saha stödjer hållbart skogsbruk och en hälsosam miljö. Vi arbetar målmedvetet för att minska vår miljöpåverkan i varje steg av produktionen.

Vi är stolta över att använda trä som är ett förnybart naturmaterial, och som kan användas för kvalitetsprodukter med lång livslängd och litet ekologiskt fotavtryck.

Vi följer lagstiftning och myndighetskrav, och kräver att alla våra underleverantörer gör detsamma.

Insatser i rätt tid stöder skogens naturvärden

Hållbar skogshållning och skogens naturvärden utesluter inte varandra. Det finns många steg i livscykeln för en kommersiell skog:

  • plantor
  • ung växande skog
  • mogen växande skog
  • mogen skog redo att förnyas

När en skog är redo för föryngring är det dags att avverka den och skapa förutsättningar för ny skog. Då har skogens livscykel gått varvet runt, vilket tar nästan en hel livstid. För att skogens livscykel ska kunna gå vidare behöver den skötas i rätt tid och med tillräckliga metoder.

Ekonomiskt skogsbruk och naturvärden går hand i hand.

Isojoen Saha köper virke endast på beställning

Isojoen Saha köper virke av skogsägare på orderbasis enligt kundernas behov. Vårt årliga råvarubehov är cirka 320 000 m3 timmer, varav cirka 90 % köps av privata skogsägare. Vår skogsavdelning anskaffar cirka 70 % av det virke vi använder, och 30 % kommer från skogsvårdsföreningar och skogsbolag i vår region.

Vi tar ansvar för god skogsvård

Vi respekterar skogsägarens syn på naturvård. I samband med försäljningen av virket kommer skogsägaren och Isojoen Saha överens om skogsvården på den aktuella skogsfastigheten. Dessa aktiviteter inkluderar till exempel

  • att lämna kvar en del träd
  • att ta hänsyn till värdefulla livsmiljöer
  • att skydda speciella platser
Puuhaketta putoaa kasaan.

Alla biprodukter från sågverket utnyttjas fullt ut

Trä är ett förnybart och mångsidigt material som vi använder i sin helhet, inklusive bark och toppar. 

Sågningen genererar en hel del biprodukter såsom träflis och bark, och vi använder dem till fullo. De används antingen inom industrin eller som biobränsle:

  • Barken levereras som bränsle till termisk energiproduktion.
  • Träfliset levereras som råmaterial till pappers- och massaindustrin.
  • Sågspån levereras som bränsle till bioenergiföretag.

Skogscertifiering