Så här går virkeshandeln till

1. Vi besöker din skog

Ta kontakt och berätta om din skog och vilka önskemål du har. När vi fått fastighetsbeteckningen för din mark kan vi besöka den, antingen på egen hand eller tillsammans med dig. Din kontaktperson är den samma under hela processens gång.

2. Vi uppskattar möjligheterna till avverkning

Efter att du berättat om dina önskemål kartlägger vi vilka möjligheter det finns till avverkning och gör upp en plan som vi går igenom tillsammans. Som skogsägare är det du som bestämmer vilka åtgärder som förverkligas, samtidigt som det hållbara skogsbruket beaktas.

3. Vi ger en offert

Beroende på vilken typ av avverkning du önskar bedömer vi mängden virke som avverkningen ger och ett pris för den. Mängden virke uppskattas skilt för varje virkesslag. Den mest värdefulla delen av virket stockdelen. När du säljer ditt virke till oss drar vi alltid maximal nytta av stockarna, vilket ger dig högre inkomster.

4. Vi gör upp ett avtal

Efter att du godkänt offerten får du skriva under ett avtal om virkesköp. I avtalet fastställs om avverkningen sker under sommaren eller vintern. Vi kan vid behov också ge en offert på förnyelse av skogen antingen i samband med virkesköpet eller senare.

5. Vi tar hand om avverkningstillstånd och -anmälan

Vid så kallade rotköp, där vi som köpare tar hand om avverkning, lagring och transport, sköter vi allt pappersarbete åt dig:

  • Vi kontrollerar naturvärden och viktiga biotoper i din skog
  • Vi sköter anmälan till Skogscentralen 
  • Vid behov gör vi planer och anmälningar också till andra myndigheter

6. Tidtabellen för avverkningen

Tidpunkten för avverkningen (sommar/vinter) beror på var stämplingsposten är belägen. Bilvägar och skogsmarkens bärighet inverkar på om virket kan fraktas på sommaren.

  • Stämplingsposter som är dugliga vid tjällossning kan avverkas när som helst.
  • Vissa stämplingsposter kan avverkas på sommaren, men inte under tjällossningen
  • Stämplingsposter som ska avverkas på vintern kräver alltid ordentlig tjäle, för att frakten ska lyckas. Eftersom vintervädret är osäkert kan man vara tvungen att komma överens om längre avverkningstider för dylika stämplingsposter.
  • Du får ett meddelande från din kontaktperson innan avverkningen inleds. Du är välkommen att besöka platsen medan avverkningen pågår.

Efter avverkningen meddelar vi den kontrollerade virkesmängden per virkesslag, samt värdet på virkesförsäljningen. Pengrna får du till ditt konto inom 30 dagar efter det slutliga mätbeskedet. 

7. Vi sköter om efterarbetet och hjälper dig med skogens förnyelse

Enligt lagen ska skogen förnyas efter en förnyelseavverkning. Vid behov kan vi ge en offert på att bearbeta marken och plantera nya plantor. Kontaktpersonen i din egen region ger dig tips och råd om skogens förnyelse. Vi kan också hjälpa till med kommande skogsvård.

Info för skogsägare

Läs mer om hur Isojoen Saha köper in virke på våra sidor för skogsägare.